Πρόγραμμα Γυμναστή της Ακαδημίας :

Τρίτη 4.10 - 4.30 ηλικίες 2009 - 2010 (18 - 20 παιδιά)

Τετάρτη 4.30 - 4.55 ηλικία 2008 (12-14 παιδιά), 5.00 - 5.20 ηλικία 2009 (14 παιδιά) και Πανεπιστήμιο 5.45 - 6.05 ηλικίες 2011 - 2012 (16 παιδιά), 6.10 - 6.30 ηλικία 2010 (14 παιδιά)

Παρασκευή 4.00 - 4.20 ηλικίες 2009 - 2010 (20 - 22 παιδιά).